ChildCenter voor autistische kinderen

Wettelijk vereiste informatie

Contactgegevens

Stichting ChildCenter
Brouwersgracht 184 c
1013 HC Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 20 6236177
Mobiel: +31 (0) 6 51581949 (drs .W.H.F.A. (Pim) Donkersloot)
E-mail: childcenterholland@gmail.com
Internetsite: https://www.childcenter.nl


KvK dossiernummer: 34364950
ANBI beschikking nummer: 72.682
RSIN/fiscaal nummer: 821489100

Statutaire doelstelling

Het doel van de Stichting is:

 1. Het verlenen van hulp en het begeleiden van kinderen met stoornissen binnen het autistisch centrum en hun ouders, volgens de behandelmethodiek die is ontwikkeld door de Amerikaanse kinderpsychiater Stanley I. Greenspan ('Floortime'), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • - onderkenning van de problemen en (verdere) diagnostiek
  • - individuele behandeling en begeleiding
  • - behandeling van kinderen in kleine groepjes
  • - het voeren van begeleidingsgesprekken met ouders
  • - training van ouders en therapeuten in Floortime-technieken; en
  • - advisering aan derden, het inschakelen van andere deskundigen.

Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

Hoofdlijnen beleidsplan & activiteiten

Stichting ChildCenter biedt op non-profit basis behandeling en begeleiding aan kinderen uit het autistisch spectrum, en betrekt daarbij de ouders intensief. Voor hun autistische kind wordt een hulpprogramma aangeboden dat zogezegd 'op maat gesneden' is, omdat ChildCenter ervan uitgaat dat geen twee kinderen hetzelfde zijn, en dat dit dus ook geldt voor kinderen met een vorm van autisme. Individueel, contactgericht en positief werken met het kind (via 'floortime') en intensieve samenwerking tussen ouders en behandelaars vindt ChildCenter essentieel. Stichting ChildCenter houdt kantoor op de Brouwersgracht 184-C, 1013 HC Amsterdam, maar de begeleiding/behandeling vindt bijna uitsluitend binnen het gezin thuis plaats.


Het team van Stichting ChildCenter bestaat o.a. uit een gezinspedagoog, neuropsycholoog, sociale vaardigheidstherapeut, muziektherapeut, kinder fysiotherapeut. De hulpverleners uit deze verschillende disciplines zijn via de 'floortime'-visie verbonden aan ChildCenter, maar blijven zelfstandige freelancers. De visie van prof. Greenspan is de lijm zogezegd tussen de hulpverleners, waarbij het kind benaderd wordt vanuit zijn 'ontwikkelingspotentieel': wat kan het kind wel? Tijdens speelsessies van therapeuten met kind en ouders wordt getracht met affectie, intentie en drama de aandacht voor elkaar zo lang mogelijk vast te houden. Doel is om zogenaamde 'cirkels van communicatie' te creeeren waardoor het kind leert dat communicatie en betrokkenheid niet alleen prettig is, maar ook een middel om zichzelf te corrigeren. Uitgangspunt is dat emoties aan de basis staan van het leren, waarbij zinvol contact en communicatie - waar het zo aan schort bij kinderen met autisme - pas kan ontstaan als emoties en bedoelingen op een betekenisvolle wijze worden verbonden met gedrag en taal.


Naast bovengenoemde activiteiten via therapie, is Stichting ChildCenter sinds jaar en dag ook een non-profit theaterproject gestart - InterActing Amsterdam geheten - waarbij improvisatie wordt gebruikt om kinderen met een vorm van autisme sociaal weerbaarder en zelfbewuster te maken. In samenwerking met acteurs en actrices worden met name jonge pubers via improvisatie zich er langzaam aan bewust van dat betekenisvolle communicatie, naast uiteraard taalbegrip, ook het begrijpen van non-verbale signalen zoals stemgeluid & volume, lichaamstaal en gezichtsuitdrukking van essentieel belang is. Voor achtergrondinformatie over het project InterActing Amsterdam, zie de aan ChildCenter gelieerde website: https://www.interacting.amsterdam

Activiteiten 2022

In 2012 is een project opgestart onder de naam Inter-Acting.
Inter-Acting is een non-profit theaterproject waarbij improvisatie wordt gebruikt om kinderen met een vorm van autisme sociaal weerbaarder en zelfbewuster te maken. Inter-Acting is een initiatief van Stichting ChildCenter in samenwerking met acteurs/actrices van Boom Chicago.

De activiteiten hebben in 2022 een zeer bescheiden schaalgrootte gehad.

Bestuursfuncties

Voorzitter dhr. A.J.M. van Oers
Secretaris mevr. S.J.W. M. Maas
Penningmeester dhr. C.M. de Jonge
Directie drs. W.H.F.A. (Pim) Donkersloot

Bezoldigingsbeleid

De bestuursleden en de directie zijn onbezoldigd.
Er zijn daarnaast geen bezoldigde personeelsleden in dienst van de Stichting.

Financiele verantwoording

Financiele gegevens stichting ChildCenter 2022