ChildCenter voor autistische kinderen

Over ChildCenter

Kennismaking

Uitgebreide introduktie

ChildCenter is een stichting zonder winstoogmerk - met verschillende hulpverleners en therapeuten binnen en buiten het team - die behandeling en begeleiding biedt aan (jonge) kinderen uit het autistische spectrum, en hun ouders. De oprichters van Stichting ChildCenter zijn drs Pim Donkersloot, pedagoog, gespecialiseerd in autisme en aanverwante stoornissen, en Marius de Vos, speltherapeut. Beiden zijn tevens de afgelopen jaren in de Verenigde Staten intensief getraind door dr. Stanley Greenspan en dr. Serena Wieder, de auteurs van o.a. The Child with Special Needs, die wereldwijd bekendheid genieten met hun Floortime-aanpak.

Pim Donkersloot, die met een drietal collega's bovengenoemd boek vertaalde en reviseerde in het Nederlands onder de titel: 'Als Uw kind speciale aandacht nodig heeft', is zelf ook auteur van een tweetal boeken, waaronder Autisme, een probleem voor het hele gezin. Daarin toetste hij wetenschappelijke bevindingen aan zijn ervaringen als vader van een autistische zoon. Pim heeft als ouder van twee kinderen in het autistische spectrum aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om in de wirwar van de hulpverlening het juiste team voor je kind bij elkaar te krijgen. Hij is binnen ChildCenter het eerste aanspreekpunt voor ouders: verduidelijken van de hulpvraag, opvoedingsondersteuning, counseling van ouders.

Marius de Vos fungeert als mede-coördinator van ChildCenter.


Marius de Vos met Julia in een Floortime session

Het team van ChildCenter bestaat uit: gezinspedagoog, speltherapeut, logopedist, creatief therapeut en een muziektherapeut, die tevens samenwerken met een orthopedagoog, neuropsycholoog, ergotherapeut, en kinderarts, die allen hun eigen praktijk hebben. De visie van dr. Stanley Greenspan vormt de 'lijm' tussen de verschillende hulpverleners.

ChildCenter houdt 'kantoor' op de Brouwersgracht 184-C, 1013 HC Amsterdam, maar de begeleiding/behandeling zal vooral binnen het gezin thuis plaatsvinden.
ChildCenter vindt de enorme versnippering van de hulpverlening aan het autistiforme kind onnodig, energievretend en te gecompliceerd, zeker nu de ouders een (financieel) beroep kunnen doen op het Persoons Gebonden Budget (PGB), waarbij de cliënt (de ouders) naar eigen keuze de hulpverlening kan regelen en waarbij het kind de werkgever is van de ingehuurde therapeuten/instellingen.

De hulpverlening die ons voor ogen staat, is multidisciplinair van aard. Kinderen met een stoornis uit het autistische spectrum – alsmede de andere leden van het gezin – moeten hulp kunnen krijgen van professionals uit verschillende disciplines, die vanuit een bindende visie (in dit geval het DIR-model van dr. Greenspan) een behandelplan opzetten en uitvoeren.


Prof Dr Stanley Greenspan
Prof dr Stanley Greenspan

Om enig inzicht te krijgen in de werkwijze van Greenspan c.s. verwijs ik naar o.a. de hier genoemde internetsites.

Als ChildCenter gaan wij ervan uit dat geen twee kinderen hetzelfde zijn, en dat ook kinderen uit het autistische spectrum een hulpprogramma aangeboden moeten krijgen dat uniek voor ieder kind is. Dat zogezegd op maat gesneden is.

Kortom, in onze ogen heeft een kind uit het spectrum een zeer individuele, en vooral positieve benadering nodig. Stoornissen binnen het autistische spectrum zijn niet altijd te ‘genezen’ maar zeker wel behandelbaar. En vooral: de diagnose is slechts een momentopname en juist bij deze kinderen veelal niet accuraat. Het toekomstperspectief is braak terrein: alles is nog mogelijk. Individueel werken met het kind en samenwerking tussen allen die met het kind werken, vindt ChildCenter essentieel.

Ook ouders ervaren dat hun speciale kind veel individuele aandacht nodig heeft, wil de ontwikkeling niet stagneren. Eveneens vinden veel ouders met ons dat hun kind benaderd moet worden vanuit zijn ontwikkelingspotentieel en niet vanuit zijn ontwikkelingsniveau. Het vraagt, kortom, om een intensieve, individuele vorm van hulp. Greenspan c.s. wijzen erop dat vooral de ouders de grootste verantwoordelijkheid dragen en niet de therapeuten of de school.

Dat ‘variatie’ het sleutelwoord moet zijn en niet ‘repetitie’ in de benadering van hun speciale kind. Dat alle gedrag, inclusief vermijdingsgedrag, ‘part of the game’ is en niets van doen heeft met een persoonlijke afwijzing. Dat elk kind een unieke, eigen aanpak nodig heeft. Dat het zo belangrijk is om te weten en te ontdekken op welke wijze het kind de sensorische impulsen verwerkt.

ChildCenter wil de ouders daarbij helpen en hun taak verlichten , en wil daarom naast de 1 op 1 hulp, ook aan ouders en andere verzorgers intensieve begeleiding geven, in de vorm van Floortime.
Het voert te ver om dit (thuis)programma van Greenspan (het zogenoemde DIR-model: DIR staat voor Developmental, Individual differences, Relationship based) in extenso te beschrijven, maar kort gezegd is deze benadering/grondhouding gebaseerd op het uitgangspunt dat emoties aan de basis staan van het leren en dat zinvolle communicatie pas kan ontstaan als gevoelens (emoties en bedoelingen) op een natuurlijke wijze worden verbonden met gedrag en taal.

Er wordt gestreefd naar een warme, intieme relatie tussen kind en therapeut, waarbij gedurende Floortime (speltijd, zo u wilt, van ruwweg 20 minuten per sessie) het kind de ‘leiding’ heeft, en min of meer aangeeft waarop de aandacht gevestigd wordt. Het kind wordt als het ware gevolgd, en er wordt geprobeerd met affectie, intentie, positieve obstructie, en drama, de aandacht voor elkaar zo lang mogelijk vast te houden. De therapeut (vanuit zijn eigen discipline) of ouder stimuleert de communicatie en breidt deze uit door middel van gerichte maar altijd natuurlijke en speelse interventies tijdens gezamenlijke activiteiten. Doel is, in Greenspans woorden, om zoveel mogelijk ‘cirkels van communicatie’ te creëren, waardoor het kind ervaart en leert dat betrokkenheid en communicatie niet alleen prettig, maar ook een middel is om zichzelf te co-reguleren. Om zichzelf lichamelijk, geestelijk, en emotioneel ‘in evenwicht’ te houden.

In het algemeen kan gezegd worden dat de hulp van ChildCenter omvat:

Concluderend is het centrale doel van ChildCenter het bewerken van toename van communicatie, want als er betrokkenheid is op de ander, is er geen ruimte voor isolement (’zero tolerance for selfabsortion’, zoals Greenspan het noemt).